W każdej dziedzinie życia jest taki obszar wiedzy, którego nie znajdzie się w książkach czy na studiach. Ta wiedza jest bowiem zdobywana latami w pracy, w różnych firmach i przy realizacji różnych projektów. Nasi eksperci z zakresu finansów, prawa i podatków od wielu lat dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Najnowsze trendy, zmiany w przepisach prezentują najlepsi eksperci-praktycy. Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący przy wykorzystaniu Cyklu Nauczania Dorosłych. Uczestnicy dochodzą do teorii poprzez praktyczne ćwiczenia i na bazie własnych doświadczeń. Ich wiedza jest ukierunkowana przez prowadzącego tak by czuli się pewnie w poznawanych zagadnieniach.

Przykłady realizowanych projektów:

 • Finanse dla handlowców
 • Finanse dla menedżerów
 • Innowacja w zarządzaniu finansowym
 • Inteligencja finansowa w firmie
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Prawo podatkowe
 • Restrukturyzacja
 • Rynki kapitałowe
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zysk jest tylko opinią

Przykładowe programy


Finanse dla handlowców

Cele:

 • Zrozumienie przez uczestników konsekwencji finansowych podejmowanych przez siebie decyzji w procesie sprzedaży
 • Doprecyzowanie terminologii finansowej w procesie komunikacji wewnątrz firmy
 • Zapoznanie uczestników z praktycznymi narzędziami finansowymi mającymi wpływ na zysk firmy
 • Wyrobienie w uczestnikach zrozumienia aspektów finansowych

Zakres merytoryczny:

 • Zrozumienie podstawowych funkcji zarządzania finansami
 • Finanse jako wspólny język zarządzania
 • Wartość pieniądza w czasie
 • Cena – wolumen – zysk
 • Marketing a finanse czyli o sprzeczności celów
 • „Klinika finansowa”

Finanse dla niefinansistów

Cele:

 • Zrozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych
 • Zrozumienie finansowej logiki funkcjonowania firmy
 • Umiejętność analizy wyników finansowych firmy
 • Umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o kryterium opłacalności
 • Poprawa komunikacji z działem finansowym
 • Nauczenie się jak przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji

Zakres merytoryczny:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przez pryzmat celów finansowych
 • Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów
 • Koszty a decyzje w przedsiębiorstwie
 • Długoterminowe decyzje finansowe
 • Krótkoterminowe decyzje finansowe (zarządzanie kapitałem obrotowym)
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Inteligencja finansowa

Cele:

 • Przedstawienie najważniejszych technik zarządzania finansami firmy i umożliwienie uczestnikom ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy zawodowej.
 • Zmiana postawy uczestników – uświadomienie im jak łatwo będą mogli stosować instrumentarium nabyte w trakcie szkolenia w swojej codziennej pracy.

Zakres merytoryczny:

 • Strategiczne zarządzanie finansami
 • Narzędzia finansowe
 • Ryzyko a decyzje finansowe i inwestycyjne

Zysk jest tylko opinią

Cele jest ugruntowanie wiedzy z zakresu analizy finansowej poprzez analizę praktycznych przypadków

Zakres merytoryczny:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe. Dlaczego do ich zrozumienia nie wystarczą same bilanse, rachunki zysków i strat oraz rachunek przepływów spółki
 • Bilans jednostkowy vs bilans skonsolidowany
 • Analiza wskaźnikowa – od piramidy duPonta do specyficznych wskaźników branżowych
 • Sprawozdanie finansowe a podatki
 • Zasady rachunkowości a kreatywna księgowość. Dlaczego wynik finansowy jest tylko opinią. Przykłady firm, próbujących podwyższyć swoją zdolność kredytową.

Zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają

Anonimowe