Druga edycja Szkoły HRBP – cykl warsztatów dla specjalistów HR.
W tej edycji uczestnicy poznają metody i narzędzia w zakresie:

 • budowania autorytetu i pozycji HR-u w organizacji
 • efektywnej rekrutacji pracowników
 • zarządzania projektami HR-owymi i zarządzania zaangażowaniem pracowników
 • badania skuteczności projektów szkoleniowych
 • problematyki prawa pracy

Szkoła HR BP skierowana jest do osób świadomych własnych możliwości zawodowych, pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie HR.

Założenia szkoły HRBP

 • Cykl 2-dniowych szkoleń dla osób, które pracują jako niezależny partner dla biznesu lub przygotowują się do pełnienia takiej funkcji.
 • Program ma charakter modułowy, oparty na procesach, jakie prowadzi i wspiera HR.
 • Forma realizacji – praktyczne przyswajanie wiedzy i rozwój umiejętności, case study, symulacje, ćwiczenia indywidualne i w małych grupach, dyskusje.
 • Program obejmuje trening umiejętności osobistych.
 • Trenerzy - praktycy z bogatym doświadczeniem zarówno w branży HR, jak i we współpracy z HR–em oraz w prowadzeniu szkoleń menadżerskich.

Szkoła HR BP powstała z myślą o przekazaniu kompleksowej wiedzy z zakresu HR obejmującej swoimi tematami zarówno zagadnienia miękkie, jak i prawne aspekty pracy.

Korzyści dla Uczestników

 • Zwiększenie efektywności w codziennej pracy oraz skuteczności we współpracy z menedżerami
 • Zwiększenie pewności siebie i zmniejszenie poziomu stresu w sytuacjach trudnych
 • Zwiększenie zakresu wpływu HR BP na procesy zachodzące w różnych obszarach organizacji
 • Rozwój kompetencji zawodowych i osobistych HR BP

Moduł I

Rozwijanie współpracy z menedżerami

 • Rola HRBP we wspieraniu procesów biznesowych w firmie.
  W tym module uczestnicy porządkują swoją wiedzę dotyczącą odpowiedzialności HRBP oraz definiują własne podejście do pełnienia tej roli. Efektem modułu jest poszerzenie wiedzy i wyłonienie obszarów niosących najwięcej satysfakcji oraz tych, które są źródłem trudności i mogą zostać zaadresowane podczas szkolenia. Moduł spełnia również rolę integracyjną.
 • Jak być doradcą menedżerów w kwestiach zarządzania zespołem?
  Uczestnicy ćwiczą różne formy badania potrzeb menedżerów oraz wspierania ich w codziennych działaniach. Poznają zasady mediacji w konflikcie oraz interwencji, np. w przypadkach podejrzenia o mobbing. Efektem tego modułu jest stworzenie „skrzynki z narzędziami” na sytuacje problematyczne w zespołach.
 • Wywieranie wpływu w procesie wdrażania zmian.
  Uczestnicy poznają najważniejsze zasady pozyskiwania sprzymierzeńców w procesie zmian oraz zarządzania trudnymi sytuacjami wywołanymi wprowadzoną zmianą. Rezultatem tego modułu jest poszerzenie repertuaru zachowań skutecznych w wywieraniu wpływu oraz poprawianiu komunikacji z menedżerami.
 • Rola HRBP w modelowaniu zachowań konstruktywnych oraz promowaniu rozwoju.
  Uczestnicy ćwiczą różne formy konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej oraz inspirowania do działań rozwojowych. Efektem tego modułu jest umiejętność prowadzenia rozmów rozwojowych na różnym poziomie zaawansowania.
 • HRBP – człowiek i rola.
  Uczestnicy określają swoje mocne strony i obszary, które będą wymagały dalszego doskonalenia. Planują własne działania rozwojowe i dzielą się najlepszymi praktykami dotyczącymi m.in. higieny pracy.

Moduł II

Procesy HR budujące zaangażowanie pracowników. Zarządzanie projektami HR

 • Myślenie systemem - strategia firmy a strategia HR.
  W tym module uczestnicy metodą case study określają przykładową strategię HR-u w oparciu o cele strategiczne firmy oraz tworzą mapę kluczowych procesów HR wspierających budowanie zaangażowania pracowników
 • Zarządzanie projektami.
  Uczestnicy na przykładzie oceny pracowniczej ćwiczą wdrażanie procesów HR w firmie w formie działań projektowych. Poznają zasady konstruowania narzędzia oceny, planowania i przeprowadzania kolejnych etapów oceny. W tym module zapoznają się również z najważniejszymi zasadami skutecznego komunikowania się w projekcie i wywierania wpływu. Na przykładach sytuacji trudnych ćwiczą techniki pozyskiwania sprzymierzeńców i budowania sieci poparcia dla działań HR w firmie
 • Budowanie systemów motywacyjnych.
  W tym module uczestnicy na bazie case study ćwiczą tworzenie systemu motywacyjnego, określają jego cel, najważniejsze elementy, sposoby wdrażania.
 • Ocena 360 stopni.
  Uczestnicy poznają zasady prowadzenia projektów Oceny 360 stopni i wykorzystywania ich efektów do zarządzania zaangażowaniem i rozwojem pracowników.
 • Badanie zaangażowania pracowników.
  Ten moduł poświęcony jest narzędziom badania satysfakcji oraz zaangażowania. Uczestnicy projektują działania będące odpowiedzią na wnioski wyciągnięte z badania (case study)

Moduł III

Rekrutacja i rozwój pracowników

 • Planowanie zatrudnienia a rozwój firmy.
  Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę dotyczącą planowania zatrudnienia i diagnozowania potrzeb personalnych w odniesieniu do strategicznych celów firmy oraz określają niezbędne etapy działań rekrutacyjnych. Rezultatem tego modułu jest wypracowanie kompleksowego modelu procesu rekrutacji.
 • Pierwsza selekcja.
  Uczestnicy poznają zasady analizowania specyfiki stanowiska oraz formułowania wymagań i anonsów. Ćwiczą zasady interpretowania pierwszych informacji pozyskanych od kandydatów. Jako efekt tego modułu uczestnicy przygotowują materiał do dalszych ćwiczeń praktycznych (profil kandydata) oraz dokonują pierwszej praktycznej selekcji.
 • Efektywna rozmowa kwalifikacyjna.
  Uczestnicy ćwiczą prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w sposób pozwalający na ocenę umiejętności i realnego doświadczenia kandydatów rekrutowanych na dane stanowisko.
 • Wspieranie rozwoju pracowników.
  W tym module uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę o planowym rozwijaniu umiejętności pracownika (świeżo zatrudnionego lub z pewnym stażem w firmie). Poznają różne modele kompetencji i zasady planowania oraz monitorowania działań rozwojowych. Na bazie case study tworzą plan rozwojowy, m.in. „on the job”, przykładowego pracownika.
 • Szkolenia a rozwój.
  Uczestnicy określają obszary przydatności szkoleń i innych form rozwijania ludzi. Oceniają potencjalną wartość szkoleń na podstawie sprzedażowego opisu programów.

Moduł IV

Aspekty prawne w pracy HRBP

 • Przepisy kodeksu pracy.
  Uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia związane z obowiązującym prawem pracy i określają kluczowe obszary działań firmy i pracownika, które podlegają regulacjom prawnym
 • Praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących czasu pracy, urlopów, zwolnień.
  W tym module uczestnicy ćwiczą interpretowanie prawa w odniesieniu do najważniejszych aspektów relacji firmy z pracownikiem i organizacji pracy.
 • Uprawnienia i obowiązki pracownika jako narzędzie zarządzania.
  Uczestnicy poznają praktyczne aspekty prawa w odniesieniu do problemów związanych z delegowaniem, egzekwowaniem, dyscyplinowaniem.
 • Problem mobbingu i dyskryminacji.
  W tym module uczestnicy rozważają konsekwencje zakwalifikowania zachowań do określonej grupy zagadnień karnych. Poznają procedury postępowania w sytuacjach problematycznych.
 • Sąd pracy i sprawy karne.
  Uczestnicy poznają zadania i zakres działalności sądów pracy, zasady składania pozwów i ich rozpatrywania, zapoznają się z przykładowymi rozstrzygnięciami w sprawach spornych oraz w sprawach karnych. Poznają przepisy dotyczące tworzenia, przechowywania oraz wykorzystywania dokumentacji w sprawach spornych
 • Mediacje i współpraca z partnerem społecznym.
  W tym module uczestnicy poznają korzyści wynikające z mediacyjnego rozwiązywania spraw spornych pomiędzy firmą a pracownikiem oraz zapoznają się z najważniejszymi zasadami postępowania w sytuacjach wymagających współpracy ze związkami zawodowymi

Moduł V

Ewaluacja rentowności działań szkoleniowo-rozwojowych

 • Proces rozwojowy nastawiony na rezultaty biznesowe.
  Uczestnicy zapoznają się z metodyka zarządzania projektem rozwojowym nastawionym na rezultaty biznesowe oraz narzędziami, kluczowymi z perspektywy budowania partnerstwa biznesowego w obszarze rozwoju ludzi. Rezultatem tego modułu jest wypracowanie na bazie case study partnerskiej wersji procesu szkoleniowo-rozwojowego.
 • Wskaźniki biznesowe projektów rozwojowych.
  Uczestnicy poznają zasady identyfikowania wskaźników biznesowych, na które oddziałują projekty rozwojowe i analizowania biznesowych uwarunkowań ich osiągania. Jako efekt tego modułu uczestnicy przygotowują Mapę Wskaźników Biznesowego Wpływu HRD (m.in. oddziaływania szkoleń).
 • Model ROI i praktyka jego zastosowania w polskich organizacjach.
  Na bazie case study uczestnicy zapoznają się z metodyką i narzędziami szacowania rentowności projektów szkoleniowo-rozwojowych.
 • Prognozowanie rentowności inwestycji w kapitał ludzki.
  W tym module uczestnicy na bazie case study prognozują szacunkowo ROI w przykładowych szkoleniach.
 • ROI w służbie PR-u działań szkoleniowo-rozwojowych w organizacji.
  Uczestnicy określają obszary przydatności szacowania rentowności inwestycji w rozwój ludzi, jako element budowania partnerstwa biznesowego z decydentami biznesowymi. Jako rezultat budują sobie cele oceny ROI wyrażone językiem korzyści dla różnych grup interesu.

Paweł Kopijer

Absolwent MBA (Thames Valley University, London). Konsultant ze specjalizacją „Zarządzanie procesami rozwojowymi oraz ocena efektywności i rentowności inwestycji w kapitał ludzki”. Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, oraz metodologii Human Performance Improvement, ASTD. Coach certyfikowany w programach coaching’u menedżerskiego LMI™, Paula J. Meyera.

Dziewiętnastoletnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał, jako Prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, Prezes American Society for Training and Development Global Network Poland, Wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Project Manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii.

Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi w organizacji zdobywał, jako specjalista ds. szkoleń w centrali jednego z największych polskich pracodawców oraz HR manager w spółce z branży IT. Przez kilka lat dziennikarz współpracujący miesięcznika Personel i Zarządzanie, członek i inicjator szeregu gremiów eksperckich takich jak: Rada Programowa Serwisu HR, kapituła konkursu na „Menedżera Szkoleń Roku”, kapituła konkursu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck).

Obecnie prezes 2C Consulting (wdrażającej model ROI w polskich organizacjach). Wykładowca studiów podyplomowych, dziennych i zaocznych na takich uczelniach jak SWPS w W-wie (kierownik studium podyplomowego), WSPiZ im. Koźmińskiego w W-wie, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, SGH w W-wie, WSE im Tischnera w Krakowie. Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności), autor ksiązki wydanej przez SWPS Academica pt. „Kompendium Zarządzania Szkoleniami”. Doświadczenie w szkoleniu trenerów i szkoleniowców to m.in. udział w projekcie Inwestycja w Kadry (2000 trenerów przeszkolonych w całej Polsce) oraz w programie certyfikacyjnym Profesjonalny Menedżer Szkoleń (ponad 100 absolwentów z działów HR)

Marcjanna Góralczyk-Przychocka

Realizuje projekty w zakresie kierowania rozwojem kompetencji menedżerskich i rozwojem zespołów.

Prowadzi projekty interwencyjne w ramach zarządzania motywacją oraz zarządzania konfliktem. Diagnozuje i rozwija kompetencje menedżerskie, doradza w planowaniu rozwoju zawodowego i osobistego. Prowadzi ocenę kompetencji metodą Assessment/ Development Centre (150 sesji), szkolenia dla konsultantów i pracowników HR na temat informacji zwrotnej po procesie Feedback 360 oraz Assessment Centre (w języku polskim i angielskim).

Prowadzi coaching menedżerski i osobisty połączony z treningiem indywidualnym, ukierunkowanym na budowanie struktury kompetencji dostosowanych do indywidualnych celów klienta i opartej na jego naturalnych predyspozycjach, a także na asertywne zarządzanie relacjami z zespołem, coachingowy styl delegowania odpowiedzialności. Jako coach hołduje przekonaniu, iż najskuteczniejszy i najbardziej wiarygodny jest menedżer, który działając w uniwersalnych ramach nie przestaje być sobą.

Piotr Wojciechowski

Doradca prawny, trener, konsultant, ekspert prawa pracy.
Prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. Prawem pracy zajmuje się od wielu lat, a jego zainteresowania zawodowe rozpoczęły się od uczestnictwa w pracach seminarium utworzonym przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonym przez Pana Profesora Krzysztofa Rączkę.

W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się, pod opieką wybitnych ekspertów prawa pracy, sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy.

Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Grażyna Borowska

Trener, coach ICC (International Coaching Community), Business Coach (ICC), akredytowany trener Insights DiscoveryTM - Personal Effectiveness oraz Insights DiscoveryTM - Full Circle. Od 1994 roku związana ze szkoleniami. Posiada doświadczenie na stanowiskach koordynatora szkoleń, kierownika szkoleń, konsultanta personalnego ds. rekrutacji i trenera.  

Szkolenia z zakresu zarządzania, w tym udzielania konstruktywnego feedbacku prowadziła m.in. dla: Deutsche Bank PBC S.A., Ernst & Young Polska S.A., PEKAES S.A., Millennium Leasing, ORIX Polska, Polkomtel, PTC (era), Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, CMC Zawiercie, Ericpol, Hager Polo Polska, Time SA.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1987). Kilkanaście lat kariery zawodowej związanej ze szkoleniami: w Oriflame Poland, Polkomtel S.A. (GSM Plus).

Brała udział we wdrażaniu systemu ocen pracowniczych i systemu badania efektywności szkoleń w Polkomtel S.A. Jest autorką scenariuszy szkoleń multimedialnych przygotowujących do rozmów oceniających (dla kadry kierowniczej i pracowników).

Od 10 lat pracuje jako trener- konsultant. Przeprowadziła szkolenia dla ponad 2500 menedżerów.

Główne obszary specjalizacji: zarządzanie zespołem, zarządzanie szkoleniami, mentoring i coaching. Uprawnienia do prowadzenia coachingu w ramach metodologii ICC (International Coaching Community). Akredytowany trener Insights DiscoveryTM - Personal Effectiveness oraz Insights DiscoveryTM - Full Circle. Z dużymi sukcesami prowadzi cykle warsztatów szkoleniowych w ramach projektów Talent Management w segmencie bankowym, telekomunikacyjnym i produkcyjnym. Przygotowuje grupy mentorów do pełnienia roli opiekunów młodych talentów.

Jako trener ceniona jest za profesjonalizm, wiedzę, umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkoleń oraz dynamiczny, interaktywny sposób prowadzenia zajęć.